Avshalom Logo

Israeli National Trail
שביל ישראל

Shvil Logo
14
Mashhad - Yiftahel Junction
02/June/2008 group B2
2 'קבוצה ב
משהד - צומת יפתחאל
14

 נקודת הסיום
End point

 ריש לקיש
REISH LAKISH

קבר ר' יהודה נשיאה
Rabbi Yehuda Nesia

הושעיה
Hosha'aya

גן לאומי יער ציפורי
Tzippori Forest
National Park

התחלה
Start

הבונוס
The Bonus

חי
Fauna


צומח
Flora


וUp to 14

The folowing photos were taken by: Date
תאריך
התמונות להלן צולמו ע"י
Meir Kimchi
10/03/2008 מאיר קמחי
Aaron Shohet 10/03/2008
אהרון שוחט
Do you have anything to contribute?האם לכם יש מה לשלוח לי

The Bonus - הבונוס

The archeological dig at the planned site of the new TZOMET HAMOVIL interchange
החפירה הארכיאולוגית באתר של מחלף המתוכנן בצומת המוביל

The Israeli Antiquities Law requires from anyone who discovers any type of archeological find while performing any type of dig - except of course a licensed archieological dig - to inform Israel Antiquities Authority (IAA) of the fact, hand over the findings and cease digging until the IAA permits him to do so.
When the Public Works dept. - now called the Israeli National Roads Company (INRC) - first worked on this crossroad they discovered archeological antiquities when preparing for construction, that's when work was stopped to allow the IAA to perform an exploratory dig. The result was a change in the crossroad plan, instead of the regular crossroads where two roads cross each other, we ended up with two junctions about 400 meters apart. The original dig had unusual findings dating from the bronze period as well as the Pre-Pottery Neolithic B, but nothing in between. The dig has been restarted and expanded since the INRC now intends to build an interchange there that will put an end to the frequent traffic jams at that junction. The dig is named Yiftah’el, named after the nearby stream, and information on it in English can be found here or an even better one here in a call for volunteers to excavate

חוק רשות העתיקות מחייב כל מי שמגלה עתיקות במהלך חפירה מכל סיבה - פרט כמובן לחפירה ארכיאולוגית ברשיון - להודיע לרשות העתיקות על כך, למסור את הממצאים ולהפסיק את עבודות החפירה עד לקבלת אישור מרשות העתיקות
כאשר מע"צ - כיום החברה הלאומית לדרכים בע"מ - בזמנו החלה בבניית צומת המוביל נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים מייד עם עבודות העפר, כתוצאה מכך רשות העתיקות נכנסה לפעולה עם חפירת גילוי ראשונית
התוצאה הייתה הזזת התווי של הכביש ויצירת הצומת המעוותת שקיימת היום. בחפירה המקורית נתגלו ממצאים מהתקופה הניאוליתית הקדם קראמית וגם ממצאים מתקופת הברונזה הקדומה, כאשר התעלומה היא למה כזה הבדל בין שני תקופות אלה ללא ממצאים מתקופות ביניים
עם החלטת החברה הלאומית לדרכים לבנות מחלף בצומת החפירה חודשה והורחבה החפירה הארכיאולוגית, בטרם יתחילו בבניית המחלף. לקבלת מידע על חפירה ארכיאולוגית זו, שמה יפתחאל על שם הנחל לידה, נא ראה דף זה באתר רשות העתיקות

2831
Meir Kimchi June 2nd 2008
One of the three dig areas at the Yiftah'el archeological dig. During most of our trips to the start of our bi-weekly treks on the INF we would pass by and see this dig from the bus's windows. Section 14 - this section - ends right by this dig, so Dany - our fearless leader - decided to stop by the dig on our way to our trek and see if any of the excavators would be willing to give us a tour and an explanation
אחד משלושת איזורי החפירה באתר החפירה יפתחאל של רשות העתיקות. ברוב הנסיעות שלנו לנקודות ההתחלה השונות, עברנו ליד צומת המוביל ראינו ושמענו אודותיה. קטע 14 הנוכחי מסתיים ליד חפירה זו. הפעם דני גספר עצר ליד וביקש מהאחראים לחפירה אם יאותו לתת לנו סיור והדרכה באתר. למרות שלא נעשה תיאום מקדים, נאות דר' חמודי חלאיילה, ראש סניף פרה-היסטוריה ברשות, לתת לנו סיור והסבר

2836
Meir Kimchi June 2nd 2008
Slow, painstaking excavation work
חפירה איטית ומדוקדקת

001
Aaron Shohet June 2nd 2008
He uses a soft bristled broom-head, the hard bristled one is lying next to his left hand
הוא משתמש בראש מטאטא עם שערות הרכות ולידו משמאל עוד ראש מטאטא עם שערות קשות

2847
Meir Kimchi June 2nd 2008

002
Aaron Shohet June 2nd 2008
Example of a plaster floor, the semi-circle on the left is where a plug was removed and someone was buried under the floor (probably a elder family member) then the plaster plug was returned
דוגמא לרצפת טיח, חצי העיגול משמאל הינו המקום כו הוציאו עיגול שלם של טיח כדי לקבור מת ולאחר מכן הוחזר עיגול הטיח למקום

2839
Meir Kimchi June 2nd 2008
Hamoudy asks someone to show us some of the findings
חמודי מבקש להראות לנו כמה ממצאים

003
Aaron Shohet June 2nd 2008
Flintstones, either during the procedure of producing tools or after having had tools extracted from them
אבני צור שבתהליך ייצירת כלים או לאחר שהוצאו מהם כלים

004
Aaron Shohet June 2nd 2008
Side view of a flint arrow-head
מבט צד על ראש חץ מאבן צור

007
Aaron Shohet June 2nd 2008
A flint saw - quite small. More info on the Yiftah'el 9,000 year old flint blades can be found in this IAA news item
מסור מאבן צור - די קטן. ראה מידע נוסף על כלי הצור בני 9000 שנה מאתר יפתחאל נמצא בידיעה זו של הרשות - באנגלית

2842
Meir Kimchi June 2nd 2008
This lot of flints came from the G-spot
אוסף אבני צור משטח ג'י

006
Aaron Shohet June 2nd 2008

008
Aaron Shohet June 2nd 2008
Ancient - Pre-Pottery Neolithic B - cultivated horse-beans aka fava beans (vicia faba). They look small compared to today's
פול מבוית עתיק - נאוליטי קדם קרמי - נראה קטן לעומת פול של היום

2850
Meir Kimchi June 2nd 2008
Cultivated horse-beans aka fava beans (vicia faba)
פול מבוית עתיק

010
Aaron Shohet June 2nd 2008
It's time to collect the results from the judges
השופטים מתבקשים להכריז על הצבעתם

2844
Meir Kimchi June 2nd 2008
Dr. Hamoudi Khalaily -  Head of the Prehistory Branch at the IAA
דר. חמודי חלאיילה - ראש הסניף הפרה-הסטורי של רשות העתיקות

2845
Meir Kimchi June 2nd 2008
He also speaks with his hands
גם הוא מדבר עם הידיים

012
Aaron Shohet June 2nd 2008
Thanks to Dr. Hamoudy for his interesting and captiviating explanations
תודתינו לדר. חמודי על הסבריו המעניינים והמרתקים

מאז הביקור שלנו התגלה ממצא חשוב נוסף - ראו כתבה זו בעתון הארץ

2835
Meir Kimchi June 2nd 2008
Dig & bury side by side
חפירה והתמנה זה לצד זה

The start point - נקודת ההתחלה

We set out from the southern entrance of Mashhad and head for the Movil Junction
יצאנו מצומת הכניסה הדרומית של משהד לכיוון צומת יפתחאל

למפת המסלול נא ללחוץ על הקישור הזה
"Google Earth - במפה שתתקבל תוכלו להשתמש בקישור "הצג ב
ברגע שתקישו על קישור זה גוגל יעביר למחשב שלהם קובץ לצורך צפיה בו באמצעות
Google Earth
לא רק לצפיה אלא גם לטיסה מעל המסלול
For a map of the course click here
On the map page you reach you can click on the "Show in Google Earth" tab and fly the whole route


013
Aaron Shohet June 2nd 2008
I missed the start point sinve we were in such a hurry due to the fact that we stayed with Hamoudy a lot longer than we expected.
This is Mashhad
פספסתי את נקודת ההתחלה כי מהרנו - חמודי היה כל כך מרתק שנשארנו אצלו הרבה יותר מהמתוכנן. כאן אנחנו כבר בתוך משהד

014
Aaron Shohet June 2nd 2008

2855
Meir Kimchi June 2nd 2008
Nebi Yunis Mosque - said to be the site of the prophet Jonah's grave
מסגד נבי יונס, נאמר שזה מקום קבורתו של יונה הנביא- במערה סמוכה

2856
Meir Kimchi June 2nd 2008

2862
Meir Kimchi June 2nd 2008

2864
Meir Kimchi June 2nd 2008

017
Aaron Shohet June 2nd 2008

2865
Meir Kimchi June 2nd 2008
We continue through Mashhad
ממשיכים דרך משהד

018
Aaron Shohet June 2nd 2008
Click here for the panoramic view from this lookout point in Mashhad
הקליקו כאן למבט הפנורמי מנקודת תצפית זו במשהד

2866
Meir Kimchi June 2nd 2008
Toura'an Valley - tower in center of photo belongs to the Tzipporit Industrial Zone on route 77, on the left and at right angles to the Toura'an valley is the Beyt Netufa Valley
בקעת טורעאן - המגדל באמצע התמונה הינו של איזור תעשיה ציפורית על כביש 77, משמאל ובניצב לבקעת טורעאן רואים את בקעת בית נטופה

2869
Meir Kimchi June 2nd 2008
The continuation of the Beyt Netufa valley, we can see the Eshkol water reservoir, above it Hanaton and even higher Bir El Maksur
המשך הנוף לבקעת בית נטופה, רואים את מאגר אשכול ומעליו חנתון ויותר למעלה ביר אל מקסור

2873
Meir Kimchi June 2nd 2008
Another view of Beyt Netufa Valley
עוד מבט אל עמק בית נטופה

2875
Meir Kimchi June 2nd 2008

2871
Meir Kimchi June 2nd 2008
Standard mode of transport
שיטה הובלה מקובלת

2872
Meir Kimchi June 2nd 2008

2874
Meir Kimchi June 2nd 2008

019
Aaron Shohet June 2nd 2008
We continue
ממשיכים

Tzippori Forest national park - גן לאומי יער ציפורי

020
Aaron Shohet June 2nd 2008
We enter this forest park
נכנסים ליער זה

023
Aaron Shohet June 2nd 2008

026
Aaron Shohet June 2nd 2008
Break, Shimale will be handing out the Halva
הפסקה, מיד יגיע שימלה עם החלבה

027
Aaron Shohet June 2nd 2008
The Halva was very tasty last time
החלבה בפעם הקודמת הייתה מאוד טעימה

031
Aaron Shohet June 2nd 2008
This Halva is tasty
חלבה טעימה

033
Aaron Shohet June 2nd 2008
Halva is Halva, it doesn't matter what it tastes like
חלבה זה חלבה, מה משנה הטעם

036
Aaron Shohet June 2nd 2008
Halva smalltalk! Let's rest in the shade
פיטפוטי חלבה - תנו לנוח מהחום

2883
Meir Kimchi June 2nd 2008

037
Aaron Shohet June 2nd 2008

Hosha'aya - הושעיה

038
Aaron Shohet June 2nd 2008
Hosha'aya - Religious settlement
הושעיה - ישוב קהילתי דתי

039
Aaron Shohet June 2nd 2008
On the right is the Central Synagogue
הבניין מימין הינו בית הכנסת המרכזי

040
Aaron Shohet June 2nd 2008
The Hosha'aya cemetry - the flag marks the grave of an IDF soldier
בית העלמין של הושעיה - הדגל מסמל הימצאות של קבר של חלל צה"ל

041
Aaron Shohet June 2nd 2008
The Hosha'aya holliday village
כפר הנופש של הושעיה

2884
Meir Kimchi June 2nd 2008
The UJF sign states - transplanting adult trees for the restoration and care of the landscape and pasture
בשלט של הקק"ל כתוב - העתקת עצים בוגרים לשיקום וטפוח הנוף המרעה

042
Aaron Shohet June 2nd 2008

2887
Meir Kimchi June 2nd 2008

2888
Meir Kimchi June 2nd 2008

2889
Meir Kimchi June 2nd 2008

047
Aaron Shohet June 2nd 2008

048
Aaron Shohet June 2nd 2008

051
Aaron Shohet June 2nd 2008

059
Aaron Shohet June 2nd 2008

2890
Meir Kimchi June 2nd 2008

2891
Meir Kimchi June 2nd 2008

2898
Meir Kimchi June 2nd 2008

060
Aaron Shohet June 2nd 2008

Tomb of Rabbi Yehuda Nesia - קבר ר' יהודה נשיאה

2899
Meir Kimchi June 2nd 2008
In English the sign points to the tomb of Rabbi Yehuda Nesia [Judah II], in Hebrew it points to Rabbi Yehuda Nassi [Judah haNasi] (that' s Rabbi Nesia's grandfather who is buried in Beyt Sha'arim)
באנגלית השלט מכוון אותנו לקברו של רבי יהודה נשיאה, בעברית לקברו של סבו רבי יהודה נשיא [יהודה הנשיא] - כשידוע לנו שהוא קבור במערה מספר 20 בגן לאומי בית שערים

2901
Meir Kimchi June 2nd 2008
Dany interviewed two travelers, they were touring the graves of the righteous, they were asked who they thought was buried in the nearby tomb rabbi Yehuda Nesia or his grandfather? Their answer was some believe this and some believe that
דני מראיין שני עוברי אורח דתיים שזה עתה ביקרו בקבר רבי יהודה נשיאה. הם היו במהלך סיור קברי צדיקים, וכשנשאלו אם לדעתם רבי יהודה הנשיא קבור כאן או בגן לאומי בית שערים התשובה הייתה יש המאמינים כך ויש המאמינים אחרת

061
Aaron Shohet June 2nd 2008

062
Aaron Shohet June 2nd 2008

2902
Meir Kimchi June 2nd 2008
The tomb
הקבר

066
Aaron Shohet June 2nd 2008

067
Aaron Shohet June 2nd 2008

068
Aaron Shohet June 2nd 2008
Lunch break - hard to find shade
הפסקת צהריים, קשה למצוא צל

069
Aaron Shohet June 2nd 2008

2903
Meir Kimchi June 2nd 2008

2904
Meir Kimchi June 2nd 2008

2905
Meir Kimchi June 2nd 2008

REISH LAKISH - ריש לקיש

071
Aaron Shohet June 2nd 2008
Climb up to Resh Lakish viewpoint
הטיפוס למצפה ריש לקיש

072
Aaron Shohet June 2nd 2008

073
Aaron Shohet June 2nd 2008
Rest at the top
מנוחה בפסגה

076
Aaron Shohet June 2nd 2008

077
Aaron Shohet June 2nd 2008

2908
Meir Kimchi June 2nd 2008
The viewpoint
המצפור

2910
Meir Kimchi June 2nd 2008

2912
Meir Kimchi June 2nd 2008

2915
Meir Kimchi June 2nd 2008

Tzippori National Park - גן לאומי ציפורי

2918
Meir Kimchi June 2nd 2008
We entered the Tzippori National Park as soon as we started our climb to Resh Lakish
נכנסו לגן לאומי ציפורי למעשה ברגע שטיפסנו לריש לקיש, כאן אנו נמצאים ביער של עצי אלון התבור

2920
Aaron Shohet June 2nd 2008

083
Aaron Shohet June 2nd 2008
As we walked along we could see all the flint stones and flint tools scattered beneath our feet
כשהלכנו בדרך זו ראינו תחת רגלינו אבני צור וכלים מאבני צור

086
Aaron Shohet June 2nd 2008

089
Aaron Shohet June 2nd 2008
Collection of flint stones
אוסף אבני צור

2925
Meir Kimchi June 2nd 2008
What is the ass doing here
מה עושה החמור פה

End point - נקודת הסיום

090
Aaron Shohet June 2nd 2008
Crossing the Yiftah'el stream - different styles
סגנונות שונים בחציית נחל יפתחאל

2896
Meir Kimchi June 2nd 2008
Carefully
בזהירות

2927
Meir Kimchi June 2nd 2008
Thoughtfully
במחשבה תחילה

093
Aaron Shohet June 2nd 2008

094
Aaron Shohet June 2nd 2008

096
Aaron Shohet June 2nd 2008

101
Aaron Shohet June 2nd 2008
Quickly
בזריזות

102
Aaron Shohet June 2nd 2008

103
Aaron Shohet June 2nd 2008
Take a picture - I am crossing
 צלם, צלם אני עוברת

105
Aaron Shohet June 2nd 2008

106
Aaron Shohet June 2nd 2008
Elegantly
באלגנטיות

110
Aaron Shohet June 2nd 2008
CARRYING A LARGE STICK

112
Aaron Shohet June 2nd 2008
VERY VERY CAREFULLY
מאוד מאוד בזהירות

113
Aaron Shohet June 2nd 2008

114
Aaron Shohet June 2nd 2008

115
Aaron Shohet June 2nd 2008

116
Aaron Shohet June 2nd 2008
With camera in hand
עם מצלמה ביד

117
Aaron Shohet June 2nd 2008

118
Aaron Shohet June 2nd 2008

121
Aaron Shohet June 2nd 2008
Glad to be at the end point
שמחה להגיע לנקודת הסיום

122
Aaron Shohet June 2nd 2008
The end point
נקודת הסיום

126
Aaron Shohet June 2nd 2008
They wanted to join us, but this was not their end point
לא נקודת הסיום שלהם

Flora - צומח

2876
Meir Kimchi June 2nd 2008
Prickly Pear (Opuntia ficus-indica)
צבר מצוי

2877
Meir Kimchi June 2nd 2008
Spanish Golden-thistle (Scolymus hispanicus)
חוח ספרדי

2878
Meir Kimchi June 2nd 2008
Spotted Golden Thistle (Scolymus maculatus)
חוח עקוד

2879
Meir Kimchi June 2nd 2008
Field Eryngo (Eryngium creticum)
חרחבינה מכחילה

025
Aaron Shohet June 2nd 2008
Field Eryngo (Eryngium creticum)
חרחבינה מכחילה

2882
Meir Kimchi June 2nd 2008
Syrian thistle (Notobasis syriaca)
ברקן סורי

032
Aaron Shohet June 2nd 2008
Funeral Cypress (Cupressus sempervirens)
ברוש מצוי

044
Aaron Shohet June 2nd 2008
Splendid Bindweed (Convolvulus dorycnium)
 חבלבל השיח

2893
Meir Kimchi June 2nd 2008
Pomegranate
רימון

045
Aaron Shohet June 2nd 2008
Dianthus tripunctatus
ציפורן חד-שנתי

2895
Meir Kimchi June 2nd 2008
Common Globe-thistle (Echinops adenocaulos)
קיפודן מצוי

046
Aaron Shohet June 2nd 2008
Common Globe-thistle (Echinops adenocaulos)
קיפודן מצוי

2881
Meir Kimchi June 2nd 2008
Common Globe-thistle (Echinops adenocaulos)
קיפודן מצוי

2900
Meir Kimchi June 2nd 2008

זה חוחן אבל איזה - הקינרס או אלכסנדרוני

049
Aaron Shohet June 2nd 2008
     Artichoke Cotton-thistle (Onopordum cynarocephalum)
חוחן הקנרס

052
Aaron Shohet June 2nd 2008
Artichoke Cotton-thistle (Onopordum cynarocephalum)
חוחן הקנרס

053
Aaron Shohet June 2nd 2008
Artichoke Cotton-thistle (Onopordum cynarocephalum)
חוחן הקנרס

054
Aaron Shohet June 2nd 2008
Artichoke Cotton-thistle (Onopordum cynarocephalum)
חוחן הקנרס

055
Aaron Shohet June 2nd 2008
Artichoke Cotton-thistle (Onopordum cynarocephalum)
חוחן הקנרס

057
Aaron Shohet June 2nd 2008
Tall Viper's-bugloss (Echium glomeratum)
עכנאי מגובב

058
Aaron Shohet June 2nd 2008
Tall Viper's-bugloss (Echium glomeratum)
עכנאי מגובב

088
Aaron Shohet June 2nd 2008
Tall Viper's-bugloss (Echium glomeratum)
עכנאי מגובב

084
Aaron Shohet June 2nd 2008
Tall Viper's-bugloss (Echium glomeratum)
עכנאי מגובב

070
Aaron Shohet June 2nd 2008
Olive tree (Olea europaea)
זית אירופי - יש אגדות

074
Aaron Shohet June 2nd 2008
Pine
אורן

078
Aaron Shohet June 2nd 2008
Mount Tabor oak (Quercus ithaburensis)
אלון התבור - יש אגדה

079
Aaron Shohet June 2nd 2008
Mount Tabor oak (Quercus ithaburensis)
אלון התבור - יש אגדה

085
Aaron Shohet June 2nd 2008
Tumbleweed / Tumble Thistle (Gundelia tournefortii)
עכובית הגלגל - יש אגדה וגם שיר

087
Aaron Shohet June 2nd 2008
Tumbleweed / Tumble Thistle (Gundelia tournefortii)
עכובית הגלגל - יש אגדה וגם שיר

092
Aaron Shohet June 2nd 2008
Elephant Grass (Typha elephantina)
סוף הקרין

091
Aaron Shohet June 2nd 2008
Elephant Grass (Typha elephantina)
סוף הקרין

092ex
Aaron Shohet June 2nd 2008
Elephant Grass (Typha elephantina)
סוף הקרין

Fauna - חי

2928
Meir Kimchi June 2nd 2008
Goats
עיזים

128
Aaron Shohet June 2nd 2008
The Dog King
כלב רואים - רואים שהוא אריה

129
Aaron Shohet June 2nd 2008
The Dog King
כלב רואים - רואים שהוא אריה


conram@consortia.org.il
 HOME PAGE - דף הבית